طراحي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك گاز (SIEX) ،

طراحي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك گاز (SIEX) ،

10عدد اتاق هاي برق وترانس گمرگ چال منار خوزستان CO2