طراحي ، تامين تجهيزات و نصب و راه انداز ي سيستم اعلام و اطفاء حريق بندر شهيد رجايي

طراحي ، تامين تجهيزات و نصب و راه انداز ي سيستم اعلام و اطفاء حريق بندر شهيد رجايي